شماره کارت : 5057851013916991 شماره حساب : 27108248513741

  شماره کارت : 6037997138473955  شماره حساب : 0343875438009

  شماره کارت : 6221061202338309  شماره حساب : 80018050663

  شماره کارت : 5041721035737007  شماره حساب :  32236654541

  شماره کارت : 6104337822072615  شماره حساب :  4318459725 کلیه حساب ها به نام ابوالفضل مهرادوند می باشد.